Huishoudelijk Reglement


Artikel 1: Kleuren en tenue van de vereniging.
1. Het bestuur stelt de kleuren van het tenue en het tenue zelve, vast voor een periode van minimaal één verenigingsjaar. Senior- en juniorleden dienen in wedstrijden waarbij zij voor de vereniging uitkomen, te spelen in het door het bestuur vastgestelde tenue. Voor trainingspakken geldt hetzelfde.
2. Reclame dan wel sponsoraanduidingen of namen op tenue of trainingspakken dienen vooraf de toestemming te hebben van het bestuur.
3. Leden dienen tijdens wedstrijden en trainingen eveneens door het bestuur goedgekeurd schoeisel te gebruiken, maar in ieder geval schoeisel dat geen strepen op vloeren veroorzaakt.

 

Artikel 2. Toelating en lidmaatschap.
1. Het verzoek om toegelaten te worden tot lid van de vereniging geschiedt door middel van een schriftelijke opgave van naam, voornaam dan wel voornamen, geboortedatum, adres en dagtekening aan de secretaris of daartoe aangewezen ledenadministrateur van de vereniging.
2. Het aspirant lid dient tegelijk met het aanmeldingsformulier een machtiging te overleggen voor een automatische incasso door de penningmeester van de jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgestelde financiële bijdrage(n).
3. Minderjarige aspirant-leden dienen de in de leden 1 en 2 bedoelde opgaven en machtiging door hun wettelijke vertegenwoordiger(s) te laten indienen en te laten ondertekenen.
4. Het is een lid niet geoorloofd voor een andere volleybalvereniging in wedstrijdverband uit te komen, tenzij met goedkeuring van het bestuur.

 

Artikel 3. Rechten en verplichtingen van leden.
1. Leden hebben de rechten en verplichtingen zoals in wet, statuten of dit huishoudelijk reglement zijn vastgelegd.
2. Het bestuur is bevoegd, binnen het door de algemene vergadering vastgestelde kader en/of (punten) systeem, sancties op te leggen bij niet nakoming van organisatorische verplichtingen voor leden.
3. Ingaande 1 september 2003 geldt het volgende punten- en sanctiesysteem.
4. Het bestuur bepaalt welke functies vast en welke variabel zijn. Aan vaste functies worden door het bestuur een bepaald aantal punten toegekend. Ieder seniorenteam dient gedurende een verenigingsjaar voor vier punten aan functies te verrichten, ieder juniorenteam of A team voor drie punten. Het bestuur

bepaalt in overleg met de teams welke vaste en incidentele werkzaamheden per team zullen worden verricht.
    4.1 Een lidmaatschap van het dagelijks bestuur wordt vier punten toegekend, het lidmaatschap van het algemeen bestuur drie punten. Voor een functie met werkzaamheden voor meer dan één keer per twee weken twee punten, voor een functie met werkzaamheden van gemiddeld één keer per twee           weken of minder, één punt.
    4.2 Ieder lid dat geen vaste functie vervult kan door het bestuur gevraagd worden incidentele werkzaamheden te verrichten. Aan een dergelijk verzoek dient het lid te voldoen.
    4.3 Alle leden vanaf 16 jaar die deelnemen aan de Nevobo competitie zijn verplicht een fluitbewijs te halen en als fluiter op te treden. Deze functie is geen vaste functie. Regio scheidsrechter geldt daartegen als vaste functie en wordt met één punt gewaardeerd.
    4.4 Ouders van jeugdleden tot 18 jaar zijn verplicht tot het (doen) verzorgen van vervoer naar wedstrijden en toernooien. Ingeval men hier niet aan voldoen, kan door het bestuur een geldelijke bijdrage in de kosten van dit vervoer opgelegd worden.
5. Als sancties kan het bestuur tot het volgende beslissen: indien een team in gebreke blijft te voldoen aan de voor het team vastgestelde verplichtingen, dan kan het bestuur achtereenvolgens een waarschuwing met aansporing geven om aan de bedoelde verplichtingen te voldoen, een boete opleggen aan het team tot maximaal een bedrag van 300 EURO of het desbetreffende team voor maximaal twee maanden de deelname aan trainingen (') ontzeggen en tenslotte het team of een deel daarvan schorsen in de rechten van het lidmaatschap én voordragen tot royement als lid van de vereniging.
    5.1 Indien individuele leden in gebreke blijven te voldoen aan de vastgestelde verplichtingen voor het desbetreffende lid, dan kan het bestuur achtereenvolgens een waarschuwing met aansporing geven om aan de verplichtingen te voldoen, een boete opleggen tot maximaal een bedrag van 50 EURO per lid of het desbetreffende lid voor maximaal twee maanden de deelname aan trainingen en/of wedstrijden ontzeggen en tenslotte het lid schorsen in zijn rechten als lid en voordragen voor royement als lid van de vereniging.
    5.2 Indien de wettelijke vertegenwoordigers van leden onder de 16 jaar in gebreke blijven te voldoen aan de voor hen geldende verplichtingen, dan kan het bestuur achtereenvolgens waarschuwing met aansporing geven om te voldoen aan de voor hen geldende verplichtingen, het desbetreffende lid de

deelname aan trainingen en/of wedstrijden voor maximaal twee maanden ontzeggen en tenslotte het lid schorsen in zijn rechten én voordragen tot royement als lid van de vereniging.
6. Het bestuur kan geen andere sancties dan de hierboven in lid 2 beschreven sancties opleggen dan na verkregen instemming van de algemene vergadering.
7. Het bestuur is bevoegd in gevallen waarin de in dit artikel bedoelde sancties bij niet nakoming van verplichtingen niet in voorzien naar bevind van zaken te beslissen. Het bestuur legt jaarlijks in de algemene vergadering verantwoording af over besluiten die genomen zijn op grond van dit artikel en stelt    zonodig een aanvulling op artikel 2 lid 2 van dit reglement voor. Tegen een besluit zoals in dit artikel bedoeld kan geen beroep worden aangetekend door het desbetreffende lid.
8. Tegen een besluit van het bestuur een team of een gedeelte daarvan, dan wel een lid te schorsen in de rechten van het lidmaatschap én voor te dragen tot royement als lid van de vereniging staat voor betrokkene(n) beroep open op een commissie van beroep zoals in dit reglement nader aangegeven.

 

Artikel 3. Taken en bevoegdheden van het bestuur.
1. De voorzitter van het bestuur, en bij diens afwezigheid zijn plaatsvervanger, leiden de bestuursvergaderingen. Hij opent en sluit de discussies.
2. De secretaris van het bestuur draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten van het bestuur en alle vereiste publicaties in of middels een daartoe door het bestuur formeel bestemd orgaan of medium.
3. De penningmeester beheert de gelden en vermogen van de vereniging. Hij bereidt de door het bestuur aan de algemene vergadering te overleggen balans en staat van baten en lasten evenals de rekening en verantwoording van het bestuur over het afgelopen boekjaar voor en stelt deze op.
4. Hij treedt tijdig in overleg met de kascommissie en is gehouden inzage te geven in de kas en in alle boeken en bescheiden die de commissie wenst.

 

Artikel 4: Contributie.
1. Bij tussentijdse aanmelding als lid van de vereniging is men de contributie voor een geheel jaar verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.
2. Ziekte, uitval op grond van een andere reden of de onmogelijkheid aan trainingen en wedstrijden deel te kunnen nemen om welke reden dan ook, ontslaat het lid niet van de verplichting de jaarlijkse contributie voor het geheel te voldoen, tenzij het bestuur anders beslist.
3. Het niet voldoen aan de betaling van de jaarlijkse contributie leidt onherroepelijk tot een besluit van het bestuur tot ontzetting uit het lidmaatschap.

1. stemmen kregen. Bij opnieuw staken der stemmen wordt het voorstel aangehouden tot een volgende algemene vergadering.

 

Artikel 5: Kascommissie.
1. De in artikel 19 van de statuten genoemde kascommissie wordt ieder jaar door de algemene vergadering uit haar midden benoemd.
2. De commissie bestaat uit twee leden van de vereniging en bepaalt zelf haar werkzaamheden. Eén lid van de kascommissie kan als plaatsvervangend lid optreden. Ieder jaar treedt één lid af. Een afgetreden lid is pas herkiesbaar indien tenminste twee jaren zijn verstreken na zijn eerdere lidmaatschap van de

commissie.
3. Bestuursleden kunnen tijdens hun bestuursperiode geen lid zijn van deze commissie.

 

Artikel 6: Commissie van beroep.
1. De vereniging kent een commissie van beroep.
2. De commissie van beroep is bevoegd een bindend advies te geven over een besluit van het bestuur tot niet toelating tot lid van de vereniging of een besluit van het bestuur tot schorsing in zijn rechten als lid en royement als lid van de vereniging.
3. De commissie bestaat uit drie leden, waarbij één lid aangewezen dient te worden door het bestuur en één lid door het desbetreffende (aspirant-) lid dat of leden die in beroep komt/ komen. Beide aldus aangewezen leden kiezen een derde als voorzitter, bij voorkeur een jurist. De twee aangewezen leden

dienen lid te zijn van de vereniging, dan wel ouder, voogd of wettelijke vertegenwoordiger van een jeugdlid te zijn. De voorzitter van de commissie hoeft geen lid van de vereniging te zijn.
4. De commissie bepaalt haar eigen werkwijze, maar pleegt in ieder geval hoor en wederhoor.
5. Bestuursleden kunnen geen lid zijn van de commissie tijdens hun bestuursperiode. 

 

Artikel 7 . Schade.
Schade aan de vereniging of één harer bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of gedeeltelijk op dat lid worden verhaald.

 

Artikel 8 . Slotbepaling.
1. Dit reglement is vastgesteld door de algemene vergadering op 27 mei 2003 en treedt in werking nadat in het officiële orgaan van de vereniging deze vaststelling door de algemene vergadering bekend is gemaakt.
2. Op verzoek kan ieder lid, of de wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarig lid een exemplaar van dit reglement inzien op een door het bestuur aangegeven plaats en tijdstip.


Tekstuele kopie.
Gedateerd 27 mei 2003